Η μέθοδος

Η βασική αρχή της μεθόδου «letters» έγκειται στο ότι προσεγγίζουμε την εκμάθησης της ξένης γλώσσας με ένα διαφορετικό πρωτότυπο τρόπο, παρεμβαίνουμε, διαφοροποιούμε και προσαρμόζουμε τη διδασκαλία, ώστε να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την πραγματικότητα του μαθητή στον οποίο απευθυνόμαστε, αγγίζοντας πρώτα τα «μπορώ» του και μετά τα «θέλω» του. Πανω απ’ όλα αναφερόμαστε σε μία διαδικασία μάθησης και ως εκ τούτου σεβόμαστε την φύση και κλασσικά χαρακτηριστικά της.


Οργάνωση Ύλης

Η προσέγγιση της διδαχθείσας ύλης γίνεται ανά επίπεδο με τρόπο τέτοιο, ώστε οι καινούργιες πληροφορίες να δομούνται με βάση τις προηγούμενες, ενώ η νέα γνώση βασίζεται στην ήδη αποκτηθείσα, ανοίγoντας σταδιακά στον μαθητή τον δρόμο για την κατάκτηση μιας τόσο σημαντικής δεξιότητας, όπως η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.

Real life approaching

Η διδασκαλία βασίζεται σε ερεθίσματα και βιώματα του ίδιου του μαθητή, ο οποίος μέσα από την διδακτική διαδικασία συνειδητοποιεί πόσο στενά συνδεδεμένος είναι ήδη με την ξένη γλώσσα.

Τρόποι διδασκαλίας

Οι κανόνες περιορίζονται στο ελάχιστο, ενώ, όταν αυτό χρειάζεται, υποκαθιστούνται από βιωματικούς τρόπους εμπέδωσης της νέας γνώσης. Οι τρόποι αυτοί είναι οι ίδιοι που θα χρησιμοποιηθούν αργότερα κατά τις επαναλήψεις του εκάστοτε γραμματικού φαινομένου.

Υλικοτεχνική υποδομή

Η υλικοτεχνική υποδομή το κέντρου ειδικής αγωγής αγωγής ξένης γλώσσας “acg letters” είναι στοχευμένη και τέλεια εναρμονισμένη με τις ανάγκες και τη φύση του μαθήματος έτσι όπως αυτό δομείται με βάση τη πρότυπη μέθοδο ειδικής αγωγής και παρέμβασης στη διδασκαλία της αγγλικής “letters”. Το διαδραστικό υλικό, ηλεκτρονικό (πίνακες, υπολογιστές) και μη (επιφάνειες γραφής, αίθουσες ολιστικής χρήσης, απτικό υλικό) εξυπηρετούν στην συνολική διάδραση του μαθητή με τον χώρο καθώς και την βιωματική εμπλοκή του στη διδακτική διαδικασία.

Ο μαθητής

Το οπτικό, το απτικό και ακουστικό στοιχείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την κίνηση και την πράξη, ενώ ο μαθητής μέσα από την διαδικασία της μάθησης δημιουργεί το δικό του εξατομικευμένο, προσωπικό υλικό που εν συνεχεία, αποτελεί κτήμα και ιδιοκτησία του μετά το πέρας του προγράμματος.

Επικοινωνία με γονείς

Η τακτική επικοινωνία με γονείς ή παράλληλους εκπαιδευτικούς (π.χ. σχολείο) είναι απαραίτητη με σκοπό την δόμηση μιας κοινής γραμμής και «συνέπειας» στην εκπαίδευση των μαθητών.

Στόχος

Ο βασικός στόχος της μεθόδου «letters» είναι η δόμηση γερών βάσεων στις
βασικές δομές της γλώσσας με σκοπό την επικοινωνιακή της χρήση αλλά και την
πιστοποίηση της γνώσης της από τους εκάστοτε φορείς.